Wetgeving gevaarlijke stoffen

Wetgeving gevaarlijke stoffen Nederland

In de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De werkgever draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
De verplichtingen rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. Aan de zorgplicht van de werkgever is voldaan zodra in het kader van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) de aard, mate en duur van de blootstelling zijn beoordeeld en doeltreffende (preventieve) maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van de blootstelling.
Inspectie SZW zorgt voor handhaving van de wet. Met het 4-stappenplan ISZW biedt ISZW tevens een leidraad voor het voldoen aan de voorschriften. Met het doorlopen van de vier stappen – inventarisatie, beoordeling, maatregelen en borging – kan stap voor stap worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Wetgeving gevaarlijke stoffen Europa

Voor Nederlandse bedrijven gelden op het gebied van gevaarlijke stoffen naast de Arbowet tevens Europese regels. Deze zijn sinds 2007 vastgelegd in REACH, de wetgeving over Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemicaliën. De specfieke verplichtingen voor een bedrijf zijn afhankelijk van de positie in de supply chain.
Producenten en importeurs moeten in het kader van stofregistratie een Chemical Safety Assessment opstellen en vastleggen in een Chemical Safety Report. Hierin zijn blootstellingsrisico’s beoordeeld en safe use instructions voor gebruik van de stof vastgelegd. Deze informatie dient bovendien middels de exposure scenario’s in Annex van de extended SDS te worden gecommuniceerd naar downstream users. Zij zijn op hun beurt weer verplicht om in het gebruik van de stof te voldoen aan deze safe use instructions. Zo niet, dan zullen ze zelf de risicobeoordeling moeten uitvoeren.

Op verschillende manieren ondersteunt Caesar Consult bedrijven op nationaal en Europees niveau bij het voldoen aan deze verplichten.