Van publiek naar wettelijk: 4 nieuwe grenswaarden

20 Aug 2014

Met ingang van 1 oktober 2014 zijn voor de stoffen azijnzuur, calciumdihydroxide, picrinezuur en cresol in Nederland weer wettelijke grenswaarden van kracht. In het verleden waren deze vier stoffen al opgenomen in de nationale MAC-lijst, maar medio 2005 kwam door de herziening van het stelsel van (wettelijke) grenswaarden de verantwoordelijkheid voor deze stoffen bij de werkgever te liggen. Aangezien azijnzuur, calciumdihydroxide, picrinezuur en cresol zijn vermeld in EU-richtlijnen heeft het Ministerie van SZW nu geconcludeerd dat het vaststellen van een grenswaarde primair aan de overheid is en dat deze stoffen alsnog in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling horen te worden vermeld.

Voor azijnzuur en picrinezuur is de nieuwe wettelijke grenswaarde niet anders dan de oude MAC-waarde en huidige DNEL (voor azijnzuur) of buitenlandse grenswaarden (voor picrinezuur). Wel is de huidnotatie voor picrinezuur verdwenen. De wettelijke grenswaarden voor calciumhydroxide en cresol wijken niet af van de oude MAC-waarden, maar blijken echter een stuk minder streng dan de huidige corresponderende DNELs: 5 mg/m3 ten opzichte van 1 mg/m3 voor calciumhydroxide en zelfs 22 mg/m3 tegenover 0,9 mg/m3 voor cresol.

Comments are closed.