Risk of Derm

De RiskOfDerm versie 2.1 t-3 (2008) is vrij verkrijgbaar. Het werd ontwikkeld in samenwerking met onder meer de Health and Safety Laboratory (UK) in het kader van een EU project.  Met deze tool kan een schatting worden gemaakt van de potentiële huidbesmettingssnelheid.

Het startpunt van het model is een keuze uit een 6-tal zogenaamde Dermal Exposure Operations: filling, mixing and loading, wiping, dispersion with hand-held tools, spraying, immersion, mechanical treatment.  De ontwikkelaars hebben zich beperkt tot operations waarvoor daadwerkelijk meetgegevens beschikbaar zijn.

Na het kiezen van het best passende proces moet een aantal aanvullende vragen over de taak worden beantwoord, zoals bijvoorbeeld over de frequentie van huidcontact,  de intensiteit, en indien van toepassing het verbruik van het product.  Tevens wordt gevraagd naar de duur van de taak gedurende de werkshift en naar de gewenste percentiel waarde van de schatting, naast de mediaan die sowieso wordt berekend.  De gebruiker krijgt bij elke vraag kort een toelichting  bij de keuzes die kunnen worden gemaakt en wordt gewezen op eventuele begrenzingen aan het model. Een handleiding is beschikbaar als MS Word document.

Uiteindelijk geeft het model een schatting van de potentiële huidbesmettingssnelheid uitgedrukt in mg/min of µg/min op de handen (820 cm2) en indien van toepassing op het hele lichaam (18720 cm2).  Het betreft een schatting van de mediane potentiële huidbesmettingsnelheid  en de zelfgekozen percentiel-waarde.  Daarnaast wordt ook de totale besmetting (exposure loading) gedurende de gehele werkshift berekend.

Het beschermende effect van handschoenen en/of werkkleding wordt niet verdisconteerd in de schatting . De handleiding geeft aan dat het model zal neigen naar een overschatting van de werkelijke huidbesmetting, ondermeer doordat besmetting afgeveegd en afgewassen kan worden. Eveneens kunnen vluchtige stoffen (dampspanning > 500 Pa) van de huid verdampen, zodat deze niet langer beschikbaar zijn voor opname.

Uit de meetgegevens waarop het model is gebaseerd blijkt dat de huidbesmetting, mede afhankelijk van het dermal exposure operation,  zeer sterk kan variëren: een geometrische standaard deviatie (gsd) van circa 5 is vrij normaal maar gsd’s van 10 tot zelfs >30 (zoals bij immersion) komen ook voor!  Dit zie je terug in de spreiding van de geschatte potentiële huidbesmettingssnelheid.

De handleiding van RiskOfDerm geeft geen advies over hoe om te gaan met deze spreiding. In de meest recente REACH Guidance betreffende het schatten van beroepsmatige blootstelling wordt aanbevolen om, indien de vragen in RiskOfDerm behoudend (conservatief) zijn beantwoord, de 75 percentiel van de output te beschouwen als een reasonable worst case schatting. Als men minder behoudende waarden invoert in RiskOfDerm, wordt geadviseerd om hiervoor de 90-percentiel waarde te gebruiken.

De betrouwbaarheid van de schattingen met RiskOfDerm is nog niet goed vastgesteld. Een validatie van het model aan de hand van onafhankelijke meetgegevens moet nog worden uitgevoerd. RiskOfDerm wordt binnen REACH beschouwd als een higher tier model voor schatting van de huidbesmetting op de werkplek.

Bron:

N.D. Warren, H. Marquart, Y. Christopher, J. Laitinen and J. J. Van Hemmen Task-based Dermal Exposure Models for Regulatory Risk Assessment. Annals of Occupational Hygiene vol 50, no. 5: 491-503, (2006).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *