Grenswaarden en CMR stoffen

In Nederland moeten bedrijven voor iedere stof die ze in huis hebben een grenswaarde voor de werkplek vaststellen; een zogenoemde bedrijfsgrenswaarde.

Voor een deel van de stoffen kan een door de Nederlandse overheid bepaalde wettelijke grenswaarde worden gehanteerd. Ook zijn er diverse buitenlandse grenswaarden beschikbaar (DNEL, MAK, TLV) die onder bepaalde voorwaarden gebruikt kunnen worden.

In onderstaand overzicht staan diverse openbare bronnen met stof specifieke grenswaarden. Ook andere bronnen die in dit kader relevant zijn, bijvoorbeeld over CMR-classificatie van stoffen zijn hieronder opgenomen.

SER grenswaarden database Overzicht van Nederlandse en buitenlandse Grenswaarden voor de werkplek SER grenswaarden database
Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen wettelijke (publieke) en private grenswaarden. Ook worden grenswaarden van Europese buurlanden en in de meeste gevallen ook de voormalige (<2007) Nederlandse MAC-waarden weergegeven. Wettelijke grenswaarden zijn bindend. Is er geen wettelijke grenswaarde, dan moet je als bedrijf Europese grenswaarden (DNELs) of buitenlandse grenswaarden zoeken. afleiden. Onderaan de pagina vind je links waar je deze grenswaarden kunt vinden.
Meer info volgt
Nederlandse lijst van CMR stoffen SZW lijst kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen Lijst CMR stoffen
Deze lijst met CMR-stoffen komt tweemaal per jaar uit en bevat alle stoffen en processen die volgens de Nederlandse overheid kankerverwekkend, mutageen dan wel reproductietoxisch zijn. Lees ook verder op de website van het RIVM over CMR-classificatie.
ECHA Stoffen en DNEL database ECHA database met DNELs van alle REACH geregistreerde stoffen ECHA stoffen en DNEL database
Meer info volgt
GESTIS database Overzicht van een groot aantal buitenlandse grenswaarden voor stoffen, opgesteld door het Duitse IFA Duitse lijst CMR stoffen
Behalve de grenswaardendatabase houdt IFA, tevens een grote databank bij met fysisch-chemische eigenschappen van een zeer groot aantal stoffen; de GESTIS Substance database.
?? Kent u interessante databases die missen in dit overzicht? Laat het ons graag weten! Info
Meer info volgt