COSHH Essentials

Het model Control of Substances Hazardous to Health regulations Essentials is ontwikkeld door het Engelse Health and Safety Executive( HSE), in samenwerking met de Trades Union Congress (TUC) en de Confederation of British Industry’s (CBI). De eerste versie van COSHH-Essentials dateert uit 1999 en is speciaal ontwikkeld voor MKB-bedrijven.  De eerste versie was nog op papier, later vanaf 2002 is COSHH-essentials als on-line  versie beschikbaar. Deze tool beoogt MKB-bedrijven te ondersteunen bij de keuze van adequate beheersmaatregelen voor werksituaties waarbij werknemers mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

COSHH kent 2 beoordelingstrajecten: de beoordeling van algemene werksituaties (generiek) en de beoordeling van vastomlijnde werksituaties (branche-specifiek, COSHH spreekt van Direct Advice).

Het generieke beoordelingstraject omvat een beoordeling van zowel het gevaar als van de blootstelling om te komen tot een advies over het gewenste niveau van beheersing, in COSHH terminologie Control Approach: general ventilation, engineering control, containment en special. Gevaarsclassificatie gaat op basis van R-zinnen. De blootstellingsclassificatie gaat op basis van de gebruikte hoeveelheid van een stof of product (3 klassen),  vluchtigheid of stoffigheid (4 klassen) en duur en frequentie van de betreffende taak. Uiteindelijk resulteert dit in een aantal concrete adviezen voor beheersmaatregelen vastgelegd in zogenaamde Control Guidance Sheets. De ontwikkelaars geven aan dat het model niet bruikbaar is voor beoordeling van werkprocessen waarbij verbrandingsproducten vrijkomen (o.a. dieselmotoremissies) en niet bedoeld is voor stoffen waarvoor speciale regelgeving is ontwikkeld, zoals asbest, biologische agentia en veterinaire medicijnen.

Uit de eerste gebruikersevaluaties van COSHH bleek dat dit generieke beoordelingstraject niet altijd resulteerde in praktische en bruikbare adviezen.  In reactie hierop is de HSE meer branche-specifieke Control Guidance Sheets gaan ontwikkelen die meer maatwerk leveren.  Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met de opkomst van de Arbocatalogi in Nederland. Een overzicht van de branches waarvoor inmiddels gerichte adviezen voor beheersmaatregelen beschikbaar zijn is opgenomen in bijgevoegde tabel. Voor alle duidelijkheid, indien een werksituatie opgenomen is in de lijst van Direct Advice topics is het niet nodig om de gevaars- en blootstellingclassificatie (het generieke beoordelingstraject) te doorlopen.

COSHH-Essentials  is meer dan eens geëvalueerd. Bijvoorbeeld in een studie van BAuA (Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, DE). Daaruit bleek dat de concentratieschattingen in het algemeen redelijk overeenkomen met de gemeten waarden, met name voor stofvormige agentia. Bij organische oplosmiddelen neigt het model naar overschatting  bij gebruik  medium hoeveelheden (liters) en soms tot onderschatting bij gebruik van kleine hoeveelheden (mililiters). In een studie waarbij COSHH beoordelingen zijn vergeleken met meetgegevens van NIOSH Health Hazard Evaluations and Control technology Assessments concludeerde de onderzoekers dat COSHH neigt naar under-controlled situaties. Volgens ontwikkelaars van COSHH is in deze studie echter niet het hele pakket aan geadviseerd beheersmaatregelen meegenomen bij de vergelijkingen met de meetgegevens. Meer recent (2010) werd COSHH geëvalueerd bij een gemengde blootstelling in een verffabriek.  Geconcludeerd werd dat de COSHH Essentials reasonably well werkte in deze complexe situatie in een medium-sized fabriek, als ook het effect van adembescherming in ogenschouw wordt genomen.

COSHH-Essentials is opgenomen in de Engelse wetgeving.  Dit betekent dat een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de wet indien het de geadviseerde beheersmaatregelen, zoals  beschreven in Control Guidance Sheets van COSHH-essentials, heeft geïmplementeerd.

De kracht van deze tool is dat bedrijven snel inzicht krijgen in het benodigde niveau van beheersing en concrete en praktische adviezen krijgen voor beheersmaatregelen. Met name de branchespecifieke adviezen bieden bedrijven voldoende sturing om de werkplek op orde te krijgen en de risico’s van de werknemers gericht te beperken.  Arbeidshygiënische kennis en ondersteuning blijft echter nodig met name voor de beoordeling van werkzaamheden met stoffen of producten uit de hoogste gevaarscategorie, zoals reprotoxische en kankerverwekkende stoffen.

Meer info:

M. Tischer, S. Bredendiek-Kämper, U. Poppek Evaluation of the HSE COSHH Essentials exposure predictive model on the basis of BAuA field studies and existing substances exposure data. Annals of Occupational Hygiene vol 47, no 7: 557-569, 2003.

 E.G. Lee, M. Harper, R.B. Bowen Evaluation of COSHH Essentials: methylene chloride, isopropanol, and acetone exposures in a small printing plant.  Annals of Occupational Hygiene vol 53: 463 – 474, 2009.

 H. Hashimoto, T. Goto, N. Nakachi et al Evaluation of the control banding method- comparison with measurement based comprehensive risk assessment.

Journal of Occupational Health vol 49: 482-92, 2007.

 R.M. Jones, M. Nicas Evaluation of COSHH Essentials for vapor degreasing and bag filling operations.

Annals of Occupational Hygiene vol 50, no 2:  137-147, 2006.

E. Gyung Lee, J. Slaven, R.B. Bowen and M. Harper Evaluation of the COSHH Essentials Model with a Mixture of Organic Chemicals at a Medium-Sized Paint Producer. Annals of Occupational Hygiene 1-14, 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *