Vaststellen van blootstelling aan narcosegassen in een poliklinische operatiekamer

21 Jan 2011

Monitoring van de blootstelling aan Sevofluraan op een poliklinische operatiekamer (POK) van een regionaal ziekenhuis.Op een poliklinische operatie kamer (POK) van een regionaal ziekenhuis is een monitoringprogramma naar de blootstelling aan Sevofluraan opgezet en uitgevoerd. Aanleiding was de vaststelling dat er in deze POK tijdelijk minder ruimtelijke ventilatie was dan werd voorgeschreven.

De POK wordt onder meer gebruikt voor korte ingrepen bij kinderen. Met name worden amandelen verwijderd en knoopjes in trommelvliezen geplaatst (‘buisjes in de oren’), waarbij de patientjes korte tijd onder narcose worden gebracht.  De patientjes zijn niet langer dan enkele minuten in de operatiekamer. Om reden van tijdsefficiëntie wordt gewerkt met een open toediening van narcosegas (‘op de kap’). Het narcosegas komt daarmee ook in de ademlucht van het personeel bij de operatietafel.

De persoonsgebonden metingen hadden als doel het bepalen van de concentratie narcosegassen in de lucht. Door toetsing van de resultaten van de metingen aan de grenswaarden kunnen uitspraken gedaan worden over mogelijke gezondheidsrisico’s voor de medewerkers. Hiermee samenhangend kan worden bepaald of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om de tijdelijke werksituatie te verbeteren.

Voor Sevofluraan zijn in Nederland geen grenswaarden vastgesteld. De gehanteerde grenswaarde voor toetsing van de 8-urige gemiddelde blootstelling is 83 mg/m3. De gehanteerde grenswaarde voor toetsing van de 15 minuten gemiddelde blootstelling is 170 mg/m3. Deze getallen vertegenwoordigen de Finse grenswaarden, die werden vastgesteld in 2007. De resultaten van de persoonsgebonden metingen (van 2006 tot 2009) zijn weergegeven in onderstaande grafiek. In deze grafiek is met gekleurde lijnen de 10%, 25% en 100% grenswaarde aangegeven.

Uit de interpretatie van de metingen blijkt dat de kans op overschrijding van de grenswaarde (83 mg/m3) 24% is. De bovengrens (het 95 percentiel) van alle metingen ligt op 153 mg/m3. Gezien het cyclische karakter van de werkzaamheden met Sevofluraan op de POK, zullen kortdurende hoge blootstellingsniveaus zeer waarschijnlijk voorkomen. Tegen het 95 percentiel van 153 mg/m3 is het niet ondenkbaar dat de blootstelling van de (assistent) anesthesist op piekmomenten hoger ligt dan de 15 minuten grenswaarde (170 mg/m3).

Naar aanleiding van deze bevindingen is overgegaan tot het gebruiken van een dubbelmasker voor de toediening van het narcosegas, waarmee de blootstelling gedurende de ingreep verminderd kan worden. De geplande verbetering van de ruimte ventilatie van de POK zal naar verwachting ook een bijdrage hebben aan een vermindering van de blootstelling. Persoonsgebonden blootstellingsmetingen na deze ingrepen zullen dit moeten aantonen.

 

Comments are closed.