ART – Advanced REACH Tool

De vrij toegankelijke Advanced REACH Tool (ART) is een tool waarmee arbeidsgerelateerde blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden geschat. Het bevat een mechanistisch model voor inhalatoire blootstelling en biedt de gebruiker de mogelijkheid om met beschikbare meetgegevens de schattingen te verfijnen en de onzekerheid te verminderen.

De Advanced REACH Tool is door TNO ontwikkeld in samenwerking met IRAS, BAUA (D), NFA/NRCWE (Dk) en IOM en HSL (UK). Versie 1.0 (2010) was beschikbaar op het moment dat dit stuk werd geschreven. Het model is als web-based tool vrij beschikbaar via de website van TNO mits de gebruiker zich eerst registreert.  De tool wordt ontwikkeld in het kader van REACH met als doel om te voorzien in een tier 2 tool ten behoeve van schattingen van de  inhalatoire blootstelling op de werkplek.  ART is eigenlijk een Stoffenmanager-plus waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden om, indien beschikbaar, meetgegevens in te brengen om te komen tot een meer precieze schatting van de concentratie van een stof in de ademzone.

In vergelijking met de blootstellingschattingsmodule in Stoffenmanager kan binnen ART niet alleen de taakgebonden concentratie maar ook de 8-uurs gemiddelde concentratie worden geschat in het geval dat een werknemer meerdere taken met de betreffende stof verricht gedurende een werkdag. Tevens kan de gebruiker naast de full-shift exposure estimate ook een zogenaamde  long-term average exposure estimate maken. ART adviseert de schatting van de long-term average exposure te gebruiken als het gaat om stoffen die op de lange termijn gezondheidsklachten (chronic health end points) kunnen geven.

Evenals in Stoffenmanager kan de gebruiker zelf aangeven welke puntschatting (mediaan, 75-  tot 99-percentiel) gewenst is. Nieuw in ART is dat tevens de betrouwbaarheidsinterval rondom elk van deze statistische kengetallen wordt gegeven . Dus naast één of meerdere percentiel-waarde(n) van de geschatte concentratie krijgt de gebruiker tevens de betrouwbaarheidsinterval om elk van deze percentiel-waarden. ART geeft geen of slechts beperkte uitleg of adviezen over hoe hier mee om te gaan. Welke schattingsgetal moet worden gebruikt voor normtoetsing: de 75-percentiel van de geschatte concentratie of de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval van de 95-percentiel? Dat kan zomaar een factor 100 schelen.

Een interessante ontwikkeling is de mogelijkheid in ART om meetgegevens in te brengen. Met behulp van  statistische technieken, zogenaamde  Bayesiaanse techniek, resulteert dit in een meer precieze schatting van de concentratie van een stof in de ademzone.  Vooralsnog kunnen uitsluitend goed passende meetgegevens, die dus goed overeenkomen met de activiteit of taak die wordt doorgeschat met ART, worden ingevoerd  om de modificatie uit te kunnen voeren.  Men kan zich afvragen of het verfijnen van een modelschatting met dergelijke goed passende meetdata niet de omgekeerde weg is. Het ligt echter in de verwachting dat in de toekomst ook meetgegevens kunnen worden ingebracht die weliswaar minder  ‘analoog ‘ zijn maar wel bruikbaar zijn voor verfijning van de schatting (zogenaamde “cross-reading”).

Mogelijk wordt in latere versies van ART een databank met meetgegevens opgenomen. Tevens  hoopt men het effect van adembescherming in het model op te nemen, en zijn er plannen om ART geschikt te maken voor het schatten van de blootstelling aan gassen en vezels, alsmede de huidbesmetting.  Validatiestudies zijn nog niet beschikbaar.

In vergelijking met Stoffenmanager is ART nog minder transparant.  Het is te hopen dat de ontwikkelaars bij de komende versies een goed inzicht verschaffen in het gebruikte algoritme, inclusief de toegepaste blootstellingsmodifiers en de factoren die bijdragen aan de spreiding en onzekerheid van de schattingen.  Dit  zal het vertrouwen van gebruikers en daarmee het draagvlak voor gebruik van ART zeker ten goede komen.

Een ander punt van zorg is dat er in het kader van risicobeoordelingen zo langzamerhand een grote onevenwichtigheid begint te ontstaan tussen enerzijds blootstellingschattingen en anderzijds de afleiding van grenswaarden.  Waar blootstellingschatters zich druk maken over de 95%-betrouwbaarheidsgrens van de 95-percentiel van de concentratie op de werkplek, passen toxicologen zonder blikken of blozen extrapolatiefactoren van 10 tot 100 toe bij het vaststellen van normen voor diezelfde werkplek.  Een geavanceerde tool voor de afleiding van grenswaarden, die bovendien inzicht verschaft in de onzekerheden,  zou een grote stap voorwaarts zijn. De probabilistische aanpak en statistische technieken zoals toegepast in ART bieden mogelijk handvatten voor de ontwikkeling van een dergelijke tool.

Bronnen:

W. Fransman, J. Cherrie, M. van Tongeren, T. Schneider, M. Tischer, J. Schinkel, H. Marquart, N.D. Warren, H. Kromhout and E. Tielemans Development of a mechanistic model for the Advanced REACH Tool (ART).TNO Report V8667, 2009.

W. Fransman, J. Schinkel, T. Meijster, J. van Hemmen, E. Tielemans and H. Goede Development and Evaluation of an Exposure Control Efficacy Library (ECEL). Annals of Occupational Hygiene Vol 52,7: 567-575, 2008

E. Tielemans, T. Schneider, H. Goede, M. Tischer, N.D. Warren, P. Ritchie, H. Kromhout, M. van Tongeren, J.J. van Hemmen and J. Cherrie Conceptual model for assessment of inhalation exposure: Defining modifying factors. Annals of Occupational Hygiene vol 52,7: 577-586, 2008

E. Tielemans, N.D. Warren, T. Schneider, M. Tischer, P. Ritchie, H. Goede, H. Kromhout, J.J. van Hemmen and J. Cherrie Tools for regulatory assessment of occupational exposure – development and challenges. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology vol 17: 72-80, 2007

J. Cherrie and T. Schneider

Validation of a New Method for Structured Subjective Assessment of Past Concentrations. Annals of Occupational Hygiene vol 43, no. 4:235-245, 1999.

H. Marquart, H. Heussen, M. Le Feber, D. Noy, E. Tielemans, J. Schinkel , J. West and D. van der Schaar. ‘Stoffenmanager’, a web-based control banding tool using an exposure process model.Annals of Occupational Hygiene. Vol 52, no. 6: 429-441, 2008.  

E. Tielemans, T. Schneider, H. Goede, M. Tischer, N.D. Warren, P. Ritchie, H. Kromhout, M. van Tongeren, J.J. van Hemmen and J. Cherrie

Conceptual model for assessment of inhalation exposure: Defining modifying factors. Annals of Occupational Hygiene vol 52, no. 7: 577-586, 2008

J. Schinkel , W. Fransman, H. Heussen, H. Kromhout, H. Marquart, and E. Tielemans

Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier exposure assessment tool for REACH. Occupational and  Environmental Medicin. Vol 67: 125-132, 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *